Advertisements

Gopii Afmaay: Alla maa ay ing moqyng

143 4

May tyriyey afyaal Abdillahi Haajy Hasynow

Aaw Reer ing wiino ul malaag ing fuully

eleeng liing fiiriya arryng luku sughaaw

eretybyho ky eediyoony obsytha ly etheegsythaw

umyty usy ing eleeyo ilkoo liing edaayaw

Allyma ay ing moqyng.

 

Unugi af gaapyno owaadjhey yeraathy

aathisba ilduufase iyow hang towaane

amanglaathowa errase any gaaly iwaayti

opood ildamyno inaathis ly rooghy

Allyma ay ing moqyng.

 

Irmaangshey lang ughub i odooly eyaaa

eghyng ly roogho dughaag aruushe e

iry dhiithi ilaalmy i owraad mal fara

usyghiiby ho hungduroo iniing dhuglahayny heela Allyma ay ing moqyng.

 

Iid wiing i oroos iyoowa liing mallythe

ariiti isky toosing madaas uungsysheeya tilmaangah

oorky I aba fersaadky isgowka lyky gorythe

alaayly amyng alalaathy weerti ley aghal weydiyaasy Allyma ay ing moqyng.

 

Ol wiinaghy athablaaghy i uburee dhatiyo

aarmighi haani isku anaanythey erraayi

amuuthema oodey angshuur mal ku usaaw

owlaaditiyoony hooby geeky obow jiringka lety

Allyma ay ing  moqyng.

 

Obsy haang ing goryne il nugheel luku waayi

afaafjho kii ha surumooby usbyghy ing raariyaayiedkyjho lang amarsythywaayi iritiyo hangku galaanyay leheey ho ku dhiithi araathitiyoony geeky Allyma ay ing  moqyng.

 

Abtirsiimothis lang meel dheer orooraso

asalshey eeb ing lahaayne isirshey lygorythaw

amaangtiyo liing dhikaane abshey lysuuraw

usuuny eeng inis weela madby meelo uskythaw

Allyma ay ing moqyng.

 

Alifky quraang lang edkyjhey lyky hegaathiya

Alifly kordhowey ly erraa Alifly hoos dhowey

Afkyjhey wal lyky akriya tani arry waaqow

usuuny Afki aathislang lyly ursiyey abryngjhey lyllaapaw Allyma ay ing  moqyng.

 

Aryghaaby lang dhipa uungky athy kiing neeb

othow iribta gooyy fathaw ehel mykiing naghytha isheethy lang moogho Ally i rasuul ing goryny islaang kang ky aala ehebiya oo hee guraawAllyma ay ing  moqyng.

 

Afartaas irbid haang ibaarti my qaatine

ishaarothey dheerta eed miing aftiimine

wali any ly ufkulaayi i etheegi mahakii singne

ingly jeedothey eda langki illaa i haty ingkasny

Allyma ay ing  moqyng.

 

Advertisements

Related Post

There are 4 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: