Advertisements

Gopii Maay: Afky Aayow i Afyaal Ukaash Sugoow Mad.

210 0

Meyba tyriyeyAfyaal Ukaash sugoow Mad

Afbylaawkey isyng Allywa, oong lang haayi ersaang, Wal myng taraaso Aryga aftiimiyeey ariinyoow isiingny Ing dhug lahaatha, aaw beertis aarangteey owlaad feyly

Arad suubyng Ally ing alfi ajaa’iba leya.

Unug aasy e islaang muqaalify e aaw nasiib doring ibtyly my aha.

Aatha jynka guursyti aawdhe kiing dylaasi

Erdaal maagmaag tiyewa, athy maay aatha

Apooshe atheerka buwa maay idy aawshe ma’aha

Inglyjeedy kasy waayy aaqil my e, any iiloysina

Afkeny mujeeya booreey , amar Alla jare Afki

Aayow ey aghoong toowne owlaady hal barooy.

Apaal lang galaaw i lang guthaaw adunyy haalshewa ariir suuryd le adeeg feyly i alaayly idiyoo too my e

Any alif leeytung eroowshe iing futhyda Alla iing weeley alhamdulillahi, af bathynga kaseey ilees afki  aayow afky maay ky hathaloowshey eetha ing jeely.

Ashuung boghyng ky aroorowsheey oof bilaash ewa any wala siing sheeghow iily kasa sing angfa’aase aniiny oghaa, umud is aamyngteey amiirsho adee’ethi abshir i keera illah wiinow athi ky tuugney amuurteng ning weel athy ky tuugney  insha allahu

Any iiloysyna iily hoopa adowkiny ing maaqyng

Afky aayow aruuriyoowa fatheey ey aafowneey

Aajis lang haayy ash my e, unog shafar haaytooni ersaagha fathee ambuuly ingjeg eny angfag my e, owlaad aghoong e abty i atheer

Hoo lyng waayi Illahow meghyngta.

Afyaal ishaar bathinya, il mythoowa athartis ilmywa ing dhug lahaathowa fathaase ising mey sing daari isbaasy baasayoow langshe, lang aring maaghynga any iiloysyna ikaarisha oo eta, afky aayow arithinya Ey lyky halaaye.

Aduung mal roogha ajala dad sughaase, aayyd quraang i ahaadiis ilmy na’afy ewa akiry lang sughaasoony amala kuhoreeye, oowsaangti Sheeg Abdylly Isaagow tyriyaayi

Alyngky aw maalyng iisy afyaal Sahal maalyng iisy Upreeying Afgaay i Abgaalow i Aw Ethyng hoosow afyaal ingty amuudi Ally ing nahariisa akiyaarey isiingny iily ajiiba aamiing iily era.

Any iloysyna ey lis ing kirnee ingti any sheeghi afki aayow eraayeng waani ky atharaayeng.

Obsythi ol mydhawaayo, aarshe my guthybty ariira af aaytymy amaang my sheenayo, ish ish anaang doorywa any obsy Ally iille.

Afkey mujeeya athareey ufkuloow hoolley my e

Alaang aloow arryng regheed my e, amar Ally goonywa ehelkeey walo siing sheegow iily kasa any ajala isughaase

Any iiloysyna ey iing aare afky aayow il duufynga araga haaye

Apaar i aarang too my e aniiny oghaa afmaal i ulymy ariinyy

Bathang allymiing e arafeey isingkinga sheegey  mey sing ing kiraayo alyngky Aw malaag i Albadri  i Aly kalaayi i Abdyllahi yoowsey

Amaangdhoorey Ethyng Ingkiriis Asharwangly hooy Ilmiily i Abdyasiisey Il beydhawy i ithaaly niyuus(news) ariinyo qoraayang Alliyaaly

Afky Aayow aruuriya o aarkiifi  ing weela.

Abwaang i Afmaal isiingny ing eebsyteeng afkiing feetha umydung

Wal ing sheegha, any sing aarafey isingkynga sheegey mal sing ingkiraayo

Abwaang Tarish i Huburoow Ali shaa’ir i Jaakooly alyngky Aw Ethyng

Jim’aaly abwaang Balwydiid i Aangjeeh i iithow isiingny roongtangba

Afky Aayow aruuriya.

Any iiloysyna ash my ihii Afky aayow ing damagheey aapigho  fathe

Meyba tyriyeyAfyaal Ukaash sugoow Mad

Afbylaawkey isyng Allywa, oong lang haayi ersaang, Wal myng taraaso Aryga aftiimiyeey ariinyoow isiingny Ing dhug lahaatha, aaw beertis aarangteey owlaad feyly

Arad suubyng Ally ing alfi ajaa’iba leya.

Unug aasy e islaang muqaalify e aaw nasiib doring ibtyly my aha.

Aatha jynka guursyti aawdhe kiing dylaasi

Erdaal maagmaag tiyewa, athy maay aatha

Apooshe atheerka buwa maay idy aawshe ma’aha

Inglyjeedy kasy waayy aaqil my e, any iiloysina

Afkeny mujeeya booreey , amar Alla jare Afki

Aayow ey aghoong toowne owlaady hal barooy.

Apaal lang galaaw i lang guthaaw adunyy haalshewa ariir suuryd le adeeg feyly i alaayly idiyoo too my e

Any alif leeytung eroowshe iing futhyda Alla iing weeley alhamdulillahi, af bathynga kaseey ilees afki  aayow afky maay ky hathaloowshey eetha ing jeely.

Ashuung boghyng ky aroorowsheey oof bilaash ewa any wala siing sheeghow iily kasa sing angfa’aase aniiny oghaa, umud is aamyngteey amiirsho adee’ethi abshir i keera illah wiinow athi ky tuugney amuurteng ning weel athy ky tuugney  insha allahu

Any iiloysyna iily hoopa adowkiny ing maaqyng

Afky aayow aruuriyoowa fatheey ey aafowneey

Aajis lang haayy ash my e, unog shafar haaytooni ersaagha fathee ambuuly ingjeg eny angfag my e, owlaad aghoong e abty i atheer

Hoo lyng waayi Illahow meghyngta.

Afyaal ishaar bathinya, il mythoowa athartis ilmywa ing dhug lahaathowa fathaase ising mey sing daari isbaasy baasayoow langshe, lang aring maaghynga any iiloysyna ikaarisha oo eta, afky aayow arithinya Ey lyky halaaye.

Aduung mal roogha ajala dad sughaase, aayyd quraang i ahaadiis ilmy na’afy ewa akiry lang sughaasoony amala kuhoreeye, oowsaangti Sheeg Abdylly Isaagow tyriyaayi

Alyngky aw maalyng iisy afyaal Sahal maalyng iisy Upreeying Afgaay i Abgaalow i Aw Ethyng hoosow afyaal ingty amuudi Ally ing nahariisa akiyaarey isiingny iily ajiiba aamiing iily era.

Any iloysyna ey lis ing kirnee ingti any sheeghi afki aayow eraayeng waani ky atharaayeng.

Obsythi ol mydhawaayo, aarshe my guthybty ariira af aaytymy amaang my sheenayo, ish ish anaang doorywa any obsy Ally iille.

Afkey mujeeya athareey ufkuloow hoolley my e

Alaang aloow arryng regheed my e, amar Ally goonywa ehelkeey walo siing sheegow iily kasa any ajala isughaase

Any iiloysyna ey iing aare afky aayow il duufynga araga haaye

Apaar i aarang too my e aniiny oghaa afmaal i ulymy ariinyy

Bathang allymiing e arafeey isingkinga sheegey  mey sing ing kiraayo alyngky Aw malaag i Albadri  i Aly kalaayi i Abdyllahi yoowsey

Amaangdhoorey Ethyng Ingkiriis Asharwangly hooy Ilmiily i Abdyasiisey Il beydhawy i ithaaly niyuus(news) ariinyo qoraayang Alliyaaly

Afky Aayow aruuriya o aarkiifi  ing weela.

Abwaang i Afmaal isiingny ing eebsyteeng afkiing feetha umydung

Wal ing sheegha, any sing aarafey isingkynga sheegey mal sing ingkiraayo

Abwaang Tarish i Huburoow Ali shaa’ir i Jaakooly alyngky Aw Ethyng

Jim’aaly abwaang Balwydiid i Aangjeeh i iithow isiingny roongtangba

Afky Aayow aruuriya.

Any iiloysyna ash my ihii Afky aayow ing damagheey aapigho  fathe

Advertisements

Related Post

Leave a Reply

%d bloggers like this: